Eettiset ohjeet

1. Ryhmätaideterapeutin koulutus

Ryhmätaideterapiakoulutus on ammatillinen taideterapiakoulutus. Ryhmätaideterapiakoulutus on taideperustainen ja terapeuttiselta teoriataustaltaan integratiivinen. Se pätevöittää toimimaan laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa ja hoidollisessa työssä.

Ryhmätaideterapeutit ry:n jäsenet ovat käyneet soveltavan ammatillisen koulutuksen (60 ov tai 90op). Koulutukseen on sisältynyt opintoja taideterapian teoriasta, prosessista, kliinisiä seminaareja eri asiakasryhmistä, harjoittelua (160 h), lopputyö, työnohjausta sekä oma terapia.

2. Ryhmätaideterapiasuhde

Asiakkaan ja ryhmätaideterapeutin vuorovaikutussuhteen tavoitteena on lisätä ryhmässä asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Terapiasuhteessa käytetään erilaisia ilmaisumenetelmiä kuten kuvallista ja sanallista ilmaisua, musiikkia, liikkumista ja tanssia. Ryhmätaideterapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Ryhmätaideterapeutin tulee tehdä työtään asiakkaan edun mukaisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen edunvalvojansa kanssa.
Ryhmätaideterapeutti kunnioittaa asiakastaan riippumatta siitä mikä on asiakkaan kansallisuus, uskonto, maailmankatsomus, poliittinen näkemys, rotu, väri, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, yhteiskunnallinen asema, sairaus tai vamma. Terapeutti ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muulla tavoin. Ryhmätaideterapeutti hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja ja asetuksia noudattaen. Ryhmätaideterapeutti noudattaa lakia salassapitovelvollisuudesta.

Taideterapiasuhde perustuu terapiasopimukseen. Sopimusta varten terapeutti arvioi asiakkaan tilannetta ja kykyä toimia ryhmässä. Tämän arvoin terapeutti voi tehdä esimerkiksi haastattelemalla.

Ryhmätaideterapeutti tekee terapiasuhteen alussa molempia osapuolia, alaikäisen kohdalla myös vanhempia, sitovan, mieluiten kirjallisen sopimuksen. Sopimus sisältää tietoa terapian puitteista: missä paikassa ryhmätaideterapia toteutetaan ja mitä välineitä käytetään yhdessä sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Sovitaan terapiatapaamisen kesto ja tiiviys sekä alustava arvio terapiaprosessin pituudesta. Niin ikään sovitaan taidetuotosten säilytyksestä terapiasuhteen aikana ja sen päättyessä. Taideterapiasuhde perustuu ehdottomaan luottamukseen myös ryhmän sisällä.  Tästä muistutetaan koko ryhmää useampaan kertaan.

3. Ammatillisuus

Ryhmätaideterapeutti on vastuussa työkyvystään ja ammatillisesta pätevyydestään. Toimiessaan terapeutti on tietoinen omista tarpeistaan, asenteistaan ja arvostuksistaan sekä omasta ammattiroolistaan asiakassuhteessa. Hän ei käytä väärin valtaansa tai asemaansa asiakkaan riippuvuussuhteen ja luottamuksen kustannuksella. Hän tarkastelee kriittisesti työtapaansa ja tunnistaa myös omat rajoituksensa.

Ryhmätaideterapiassa tulee hoitaa vain sellaisia henkilöitä, joille kyseinen menetelmä soveltuu. Ryhmätaideterapeutilla on oikeus/velvollisuus kieltäytyä taideterapian toteuttamisesta, mikäli hän ammatillisen kokemuksensa perusteella arvioi, ettei ryhmätaideterapia ole tarkoituksenmukaista tai siitä voi aiheutua riskejä tai haittaa asiakkaalle tai ryhmälle. Tarvittaessa terapeutti pyrkii ohjaamaan asiakasta saamaan muita terveyden- tai sosiaalihuollon palveluja.

Kun ryhmätaideterapeutti esittelee menetelmänsä antamia mahdollisuuksia hoitomuotona kirjallisesti tai suullisesti, tulee hänen kertoa myös koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Hänen ei pidä vertailla itseään muihin asiakasta hoitaviin henkilöihin eikä luvata erityistuloksia. On myös tärkeää kertoa minkälaisin menetelmin ja minkälaisiin ongelmiin ryhmäprosessilla pyritään vaikuttamaan.
Ryhmätaideterapeutin koulutusohjelma antaa valmiudet käyttää taideterapian menetelmiä omassa työssä, työyhteisössä osana asiakkaan kokonaishoitoa ja/tai kuntoutusta jatkuvan työnohjauksen alaisuudessa. Kaikille ryhmätaideterapeuteille suositellaan työnohjausta.

Työnohjaajalla on lupa ohjaustilanteissa tutustua asiakkaan taidetuotoksiin. Opettajana, tutkijana ja työnohjaajana toimivan tulee jatkuvasti kouluttautua, jotta hänen välittämänsä tieto on ajanmukaista, tarkkaa ja tasokasta. Hänen tulee pitää yllä omaa ammattitaitoaan. Sama henkilö ei voi olla yhtä aikaa ohjattavan työnohjaaja ja hänen terapeuttinsa.

4. Moniammatillinen yhteistyö ja suhde ympäröivään yhteiskuntaan

Ryhmätaideterapeutti hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja ja asetuksia noudattaen sekä lisäksi kunkin työpaikan/organisaation ohjeistusten mukaisesti. Osallistuessaan julkiseen keskusteluun ryhmätaideterapiasta ja taideterapiasta terapeutin tulee tiedostaa, osallistuuko hän keskusteluun yksityishenkilönä/toimipaikkansa edustajana vai jonkin organisaation tai ryhmän edustajana kuten esimerkiksi Ryhmätaideterapeutit ry:n jäsenenä.

Ryhmätaideterapeutti vastaa tekemästään työstä henkilökohtaisesti pyrkien samalla hyvään yhteistyöhön muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Tehdessään yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa terapeutti arvioi omaa ja muiden toimintaa ja ammattitaitoa/pätevyyttä tehtäviin nähden. Hän edistää avointa keskustelua asiakaskeskeisen moniammatillisen työn tavoitteista ja menettelytavoista. Hän kunnioittaa omaa ja muiden asiantuntijuutta, näkemystä ja pätevyyttä. Hoitoyhteisöissä ja sairaaloissa jokaisella hoitotiimin jäsenellä on hoitovastuu ja työntekijöiden päivittäinen, keskinäinen tiedonjakaminen on osa asiakkaan kokonaishoitoa.
Ryhmätaideterapeutilla on alueensa erityisosaajana sekä mahdollisuus että vastuu tehdä tunnetuksi menetelmäänsä kuvallisen ja sanallisen kommunikaation yhdistäjänä vuorovaikutuksessa. Moniammatillisessa yhteistyössä tulee toimia sen hyväksi, että ryhmätaideterapia on asiakkaan käytettävissä tasavertaisina hoitomuotoina muiden ohella.

5. Asiakkaan anonymiteetin turvaaminen

Ryhmätaideterapeutteja koskevat yleiset tutkimustyötä varten laaditut ammattieettiset lait ja periaatteet. Tutkimusta tekevän on kunnioitettava tutkittavia ja myös tutkimusasetelman on täytettävä eettiset normit. Tutkimuksesta saadun tiedon dokumentoimisen ja julkistamisen yhteydessä on tutkittavien anonymiteetti turvattava. Mikäli tutkimuksessa tai opiskelussa käytetään potilasasiakirjoja tai taidetuotoksia, asiakkaan tulee tietää, miten niitä käytetään. Asiakkaan asiakirjoja tai taidetuotoksia ei eettisin perustein ole lupa esittää muille kuin hänen hoidostaan vastaaville henkilöille ilman potilaan antamaa kirjallista suostumusta.